• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Malex

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz oprawach Konsumenta

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupującymoże założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.Sklep – sklep internetowy Malex prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://malex-sklep.pl/.

Sprzedawca – MALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Marka Prawego58, 47-100 Strzelce Opolskie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIIIWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000488039, NIP 7561975820, nr REGON 16156137000000

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Marka Prawego 58, 47-100 Strzelce Opolskie

1.Adres e-mail: malex.sklep@onet.pl

2.Telefon: 77 461 46 383.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:1.urządzenie z dostępem do Internetuprzeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.2.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.1.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym2.przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.3.Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane4.niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.5.Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.6.Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia7.towaru.Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto . W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w8.Sklepie tj. założyć w nim Konto.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić:1.Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.a.Za pomocą karty płatniczej:b.VisaVisa ElectronMasterCardMasterCard ElectronicMaestroZa pośrednictwem platformy płatniczej:c.Sky-PayZa pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.d.Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.e.W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia2.zamówienia.Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest3.możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją4.akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.1.Termin realizacji zamówienia wynosi 2 Dni robocze.2.W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.3.W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w4.terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.5.Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:6.Za pośrednictwem firmy kurierskieja.Za pośrednictwem Poczty Polskiejb.Do paczkomatów InPostc.Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.7.W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji8.zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie1.14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:2.w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumentaa.weszła w posiadanie tego towaru.w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przezb.Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,które dostarczane są osobno.w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.c.Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 23.Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lubinformacja przekazana pocztą elektroniczną).Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to4.obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu5.prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWYW przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty6.dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niżnajtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, wktórym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej7.transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ztym zwrotem.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,8.w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Marka Prawego 58, 47-100 Strzelce Opolskie niezwłocznie, a w każdym razie nie później9.niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeliKonsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.10.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do11.stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść12.bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę wopisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona13.zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej

 

.§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:1.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służącaa.zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;b.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie możnac.zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zd. innymi rzeczami;w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane we.zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;f.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i któreg.mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się zah.wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracieprawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie1.cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:2.Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.a.Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.b.Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.c.Żądać usunięcia wady.d.Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.3.Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest4.zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Marka Prawego 58, 47-100Strzelce Opolskie.Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w5.Sklepie.Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.6.Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.7.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃW przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać8.m.in. z:mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za.wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcjib.Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jestbezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;c.internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.d.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.1.Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w2.ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotycząceprzetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.1.Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa2.zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.3.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z4.przepisów prawa.Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści5.cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.1.Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia2.złożonego przez Kupującego.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku3.od wydania towaru Kupującemu.W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby4.Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)MALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAul. Marka Prawego 58, 47-100 Strzelce Opolskieadres e-mail: malex.sklep@onet.pl- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedażynastępujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................- Adres Konsumenta (-ów): .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Podpis Konsumenta(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data ............................................(*) Niepotrzebne skreślić.

 

.....................................................................................................................

 

Regulamin konta w sklepie Malex

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swojeindywidualne Konto.Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.Sklep – sklep internetowy Malex prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://malex-sklep.pl/Sprzedawca - MALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Marka Prawego58, 47-100 Strzelce Opolskie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIIIWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000488039, NIP 7561975820, nr REGON 16156137000000

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Marka Prawego 58, 47-100 Strzelce Opolskie1.Adres e-mail: malex.sklep@onet.pl2.Telefon: 77 461 46 383.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:1.aktywne konto e-mailurządzenie z dostępem do Internetuprzeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 

§ 4 KONTO

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.1.Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie,2.sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.3.W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia4.Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.5.W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: malex.sklep@onet.pl, czego6.skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail malex.sklep@onet.pl.1.Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.2.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃW przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.3.z:mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za.wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcjib.Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jestbezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;c.internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.d.

 

§ 6 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.1.Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w2.ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotycząceprzetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 7 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.1.Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.2.W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.3.Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:4.konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepua.poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługib.zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.c.Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za5.pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie6.odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy malex.sklep@onet.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresieprowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie7.stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby8.Sprzedawcy.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z9.przepisów prawa